PRIVACYBELEID

ALGEMEEN

Keukenspeciaalzaak Sombroek geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Keukenspeciaalzaak Sombroek.
De laatste aanpassing van dit privacy beleid is geweest op 13 december 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van een externe hostingpartij. Deze hostingpartij verwerkt gegevens namens ons en heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zij zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derden.

Website

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Links naar derden (externe links)

Op deze website vindt u ook verschillende links naar andere websites. Dit privacy beleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacy praktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van websites van derden die u bezoekt via links vanaf deze site.

Nieuwsbrief en/of andere geautomatiseerde e-mail

Voor onze Nieuwsbrief gebruiken wij de volgende gegevens:

• naam, e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. Uw gegevens worden opgeslagen in e-mail marketingsoftware. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@www.sombroekkeukens.nl.

Afmelden

Onderaan elke e-mail nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven en/of e-mails worden geopend en gelezen.

Contact-/aanvraagformulier

Wij hanteren verschillende contact- en aanvraagformulieren op deze site waarbij wij volgende gegevens van u ontvangen:

• geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

• Opsturen inspiratieboek ‘Boek Vooraf’

• Downloaden van onze checklist

• Het maken van een afspraak

Algemeen doel van de verwerking

Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die u verstrekt waarbij we uw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening en niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan hieronder genoemd en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Delen gegevens met derden

Keukenspeciaalzaak Sombroek is partner van MHK Groep, een samenwerkingsverband tussen keukenondernemers. MHK biedt namens haar partners marketingconcepten en bijbehorende producten aan. Wanneer u het inspiratieboek ‘Boek Vooraf’ aanvraagt op onze website, geven wij uw gegevens door aan MHK voor het afhandelen van uw verzoek. Voor deze verwerking zal MHK uw gegevens opslaan in haar eigen database. Hoe MHK met uw gegevens omgaat, kunt u lezen in het Privacy Statement op www.uwkeukenspeciaalzaak.nl.

Wanneer u het Poggenpohl boek op onze website aanvraagt, geven wij uw gegevens door aan Poggenpohl Möbelwerke GmbH. Voor deze verwerking zal Poggenpohl uw gegevens opslaan in haar eigen database. Hoe Poggenpohl met uw gegevens omgaat, kunt u lezen in het Privacy Statement op www.poggenpohl.com.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens voor onbepaalde tijd ten behoeve van service- en contactdoeleinden. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u dat niet langer wilt. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact opnemen over ons privacy beleid?

Als u wilt reageren op ons privacy beleid, bent u van harte welkom contact met ons op te nemen.

Via e-mail: info@www.sombroekkeukens.nl of telefonisch: 0226 31 38 94. Wij helpen u graag.

Dit privacy beleid is van toepassing op de producten en diensten van Sombroek Keukens BV, handelend onder de naam Keukenspeciaalzaak Sombroek.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 37091834.

Bel ons gerust

Jolanda Boelmans

0226 313 894